Nuostatai

NUOSTATAI


Watchzone.lt juridinio asmens identifikavimo duomenys:
UAB "Logistika ir Investicijos", įmonės registracijos adresas: Kleboniškio g. 18-2, LT-44104 Kaunas, įmonės kodas: 304484637, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: LT100010794010; visos sudaromos sutartys bei išduodamos sąskaitos faktūros klientams bei  tretisiems asmenims yra pateikiamos šio juridinio asmens vardu (toliau vadinama Pardavėju).


1.  Sutarties sudarymas ir pristatymas

1.1. Spustelėję mygtuką „įdėti užsakymą“, Jūs pateikiate užsakymą Pardavėjui. Mes patvirtiname jį Jūsų nurodytu el. paštu iš karto po to, kai gauname Jūsų užsakymą. Privalomas sutarties sudarymas įvyksta po Jūsų užsakymo patvirtinimo gavimo. Atkreipkite dėmesį, kad užsakytos prekės bus išsiųstos sumokėjus visą prekės kainą bei pristatymo išlaidas, išskyrus atvejus, kai pristatymo išlaidas dengsime mes patys. Kiekvieną kartą pirkėjui/klientui atlikus užsakymą, jis sutinka su žemiau nurodytomis sutarties sąlygomis.

1.2. Prekes pristatome į visas pasaulio šalis. Pristatymo terminas yra nurodomas darbo dienomis, t.y. visos dienos nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, išskyrus valstybines šventes, savaitgalius bei kitas nedarbo dienas.

1.3. Užsakovas yra vadinams Pirkėju arba Klientu, abu kartu vadinami šalimis.


        2. Siuntimo kainos bei su tuo susijusios išlaidos

2.1. Siuntimo kainos yra nurodomos užsakymo pateikimo metu, Jums pasirinkus konkretų prekių pristatymo būdą. Nurodytos kainos yra galutinės, t.y. joms jau yra pritaikytas pridėtinės vertės (PVM) mokestis. Kol nebus pilnai apmokėta prekės pardavimo kaina, prekė išliks mūsų nuosavybe, t.y. nuosavybės į prekę perėjimo Pirkėjui momentas yra pilno už prekę atsiskaitymo su Pardavėju momentas.

2.2. Prekių pristatymo išlaidas padengiate Jūs, nebent šalys susitaria kitaip.


        3. Asmens duomenys

3.1. Kliento, t.y. fizinio ar juridinio asmens, duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas registracijos ir pardavimo sutarties sudarymo metu:

3.1.1. Užsakymo metu Jūs mums pateikiate šiuos asmens duomenis: vardą ir pavardę, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, užsakymo pristatymo adresą, jei jis skiriasi nuo gyvenamosios vietos adreso, telefono numerį, mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, jei tokį turite (taikoma juridiniams asmenims).

3.2. Jūs turite teisę tikrinti savo asmens duomenis bei juos keisti, naudodamiesi mūsų internetinės parduotuvės IT sistemos funkcionalumu, taip pat pašalinti savo duomenis, jeigu jie buvo surinkti pažeidžiant galiojančius teisės aktus arba nebereikalingi tam tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, bei turite teisę prieštarauti duomenų tvarkymo politikai, naudodamasis LR teisės aktų Jums suteiktomis teisėmis.

3.3. Atkreipkite dėmesį, jog:

3.3.1. Asmens duomenų administratorius yra UAB "Logistika ir Investicijos", juridinio asmens registracijos adresas: Kleboniškio g. 18-2, LT-44104 Kaunas, įmonės kodas: 304484637, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris: LT100010794010.

3.3.2. Jūsų asmens duomenys bus renkami bei naudojami, remiantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB). Reglamentas (ES) 2016/679 yra tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktas, kuris Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, pradėtas taikyti nuo 2018 m. gegužės 25 d.

3.3.3. Pardavėjas yra Jūsų asmens duomenų gavėjas, įgaliotas gauti asmens duomenis pagal tarp šalių sudarytas asmens duomenų perdavimo/priėmimo sutartis, automatiškai sudaromas užsakymo pateikimo bei apmokėjimo metu bei pagal galiojančius teisės aktus.

3.3.4. Asmens duomenų pateikimas pardavėjui yra savanoriškas, tačiau kliento atsisakymas pateikti asmens duomenis gali būti laikomas atsisakymu sudaryti sutartį: tokiu atveju gali tapti sudėtinga atlikti pageidaujamą užsakymą.

3.3.5. Asmenys, mums pateikę savo asmens duomenis, visuomet turi teisę kreiptis į atitinkamas įstaigas dėl galimo jų teisių ar teisėto intereso pažeidimo.

3.3.6. Asmenys, pateikę savo asmens duomenis mums, turi teisę reikalauti iš mūsų, t.y., šių duomenų administratoriaus bei Pardavėjo, prieigos prie minėtų asmens duomenų, turi teisę keisti, koreguoti, trinti ar apriboti minėtų duomenų tvarkymą, taip pat nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, perkeliami ir bet kuriuo momentu atšaukti savo sutikimą administruoti minėtus duomenis.

3.3.7. Jūsų asmens duomenys bus saugomi užsakymo / sutarties galiojimo laikotarpiu, t.y. užsakymo pristatymo klientui bei garantinio aptarnavimo laikotarpiais, teisės aktuose numatytais būdais bei tikslais.

3.3.8. Patvirtindamas užsakymą, Klientas pareiškia, jog jis buvo informuotas Pardavėjo apie jo asmens duomenų surinkimą bei patvirtina sutinkantis su šių asmens duomenų administravimu. Taip pat minėtu momentu Klientas sutinka žinantis jam teisės aktų suteiktas teises bei dėl to, jog yra tinkamai informuotas apie šių duomenų apdorojimo būdus bei tikslus, sutinka žinantis, jog yra informuotas turįs teisę peržiūrėti savo duomenimis sistemoje, taip pat juos taisyti, prieštarauti duomenų tvarkymui bei reikalauti nutraukti tokių duomenų tvarkymą.


        4. Mokėjimai

4.1. Galimi mokėjimo pardavėjui būdai: grynaisiais pinigais, internetu (naudojant Paysera paslaugą). Kiekvieno užsakymo metu Pardavėjas pasilieka teisę pasiūlyti vieną ar kitą mokėjimo būdą Pirkėjui bei teisę į suteikiamas nuolaidas prekėms. Atminkite, kad priimame mokėjimus tik iš banko sąskaitų, esančių Europos Sąjungoje (ES).

4.2. Klientas/Pirkėjas prisiima visas pinigų pervedimo mokesčių išlaidas sau. Jei už prekę atsiskaitoma kredito kortele, tikėtina, jog pinigai iš Pirkėjo banko sąskaitos bus nuskaitomi tik Pardavėjui išsiuntus užsakytą prekę, t.y. ne mokėjimo įvykdymo momentu.


        5. Teisė nutraukti WATCHZONE prekių pirkimo sutartį

5.1. Jei perkate prekes iš „Watchzone.lt” elektroninės parduotuvės, Jūs turite įstatymų numatytą teisę atsisakyti sutarties per keturiolika kalendorinių dienų nuo prekės gavimo momento, nenurodant sutarties nutraukimo priežasčių. Sutarties atsisakymo terminas skaičiuojamas nuo tos datos, kada Jūs arba trečioji šalis, kurią nurodėte užsakyme ir kuri nėra vežėjas, priėmė prekes. Norėdami pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties, privalote apie tai pranešti pardavėjui raštu jo nurodytais kontaktais:

5.1.1. Registracijos adresu: Kleboniškio g. 18-2, LT-44104 Kaunas, nurodant gavėją UAB "Logistika ir investicijos";

5.1.2. Elektroniniu paštu: info@watchzone.lt (el. paštu išsiųstas pranešimas laikomas įteiktu pardavėjui nuo patvirtinimo apie laiško gavimo faktą atsiuntimo pradiniam siuntėjui, priešingu atveju toks veiksmas laikomas vienareikšmiu Pirkėjo valios deklaravimu, bet ne abipusiu sutarties nutraukimu.

5.1.3. Pirkėjas aukščiau nurodytais adresais gali atsiųsti bet kokį kitą pareiškimą ar reikalavimą Pardavėjui, vadovaudamasis LR teisės aktų jam suteiktomis teisėmis ar susisiekti su mumis bet kokiu kitu klausimu.

5.1.4. Pateikęs raštišką prašymą nutraukti pirkimo sutartį bei gavęs Pardavėjo patvirtinimą apie tokio prašymo gavimo faktą, Pirkėjas per Pardavėjo nurodytą protingą terminą savo sąskaita, t.y. atvykdamas į Pardavėjo nurodytą vietą arba apmokėjęs už pristatymą, turi grąžinti Pardavėjui prekes, dėl kurių pirkimo šalys užsakymo metu sudarė pirkimo sutartį.

5.1.5. Pirkėjui negrąžinus Pardavėjo jam jau išsiųstų prekių po pareiškimo nutraukti sutartį pateikimo Pardavėjui momento per Pardavėjo nurodytą protingą terminą, laikoma, jog Pardavėjas sutartį įvykdė ir Pirkėjas netenka teisės reikalauti nutraukti sutartį aukščiau minėtu pagrindu. 

5.1.6. Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant, t.y. per protingą terminą, atsiųsti Pirkėjui patvirtinimą apie jo pareiškimo gavimo faktą. Norėdami pasinaudoti teise nutraukti sutartį, tiesiog išsiųskite pranešimą prieš pasibaigiant teisės į sutarties nutraukimą terminui.

5.1.7. Sutarties nutraukimo atveju, Pardavėjas iš karto, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie pageidavimą nutraukti sutartį bei grąžinti prekes, jei jos jau buvo išsiųstos, gavimo, privalo išmokėti visus gautus iš Kliento mokėjimus už prekes. Pinigams grąžinti naudojame tą patį mokėjimo būdą, kurį Klientas naudojo užsakymo atlikimo metu, nebent įvyksta susitarimas pasirinkti kitą mokėjimo būdą, Klientui to pageidaujant ir užsakovui, t.y. mokėtojui, sutikus.

5.1.8. Pardavėjas taip pat gali atsisakyti grąžinti už prekes sumokėtą mokestį, kol gaus grąžinamą prekę, jei ji dar nėra pristatyta, arba iki tol, kol patvirtinsite, kad prekės buvo išsiųstos Pardavėjui, bei pateiksite tai įrodančius dokumentus. Savo ruožtu turite teisę grąžinti ar perleisti prekes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai paskelbėte apie sutarties atsisakymą ir tik tuo atveju, jei prekių būklė atitinka nurodytus reikalavimus: prekės privalo būti atsiųstos originalioje gamintojo pakuotoje kartu su garantinio aptarnavimo kortele bei pirkimo dokumentu, prekės turi būti nenaudotos, su apsauginėmis plėvelėmis bei pilnos komplektacijos, neturi būti jokių prekių dėvėjimo ar naudojimo žymių.


        6. Garantinio aptarnavimo sąlygos

6.1. Garantija suteikiama laikrodžio mechanizmui bei gamykliniams defektams. Garantija nesuteikiama: baterijai, antgaliams, plokštelėms, sraigtams ir cirkonio detalėms, įvairių laikrodžio dalių natūraliam nusidėvėjimui (pvz., stikliuko įbrėžimams, korpuso bei išorės detalių spalvos pokyčiams, taip pat ne metalinių, t.y. silikoninių, plastikinių, odinių, medžiaginių, guminių dirželių spalvos ar formos pokyčiams, taip pat galvanizuotų elementų nusitrynimui bei spalviniams pokyčiams), bet kokiems dalių pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo laikrodžio naudojimo, neatsargiam naudojimui ar nelaimingiems atsitikimams (pvz., smūgiai, įlenkimai, skilęs ar dužęs stikliukas), naudojant daiktą ne pagal paskirtį ar nesilaikant naudojimosi instrukcijų, taip pat laikrodžio perdavimui neautorizuotam servisui bet kokių veiksmų atlikimui (pvz., laikrodžio baterijos keitimui, taip pat vykdant garantinį aptarnavimą ar remontą). 

6.2. Bet koks mechaninis laikrodžio pažeidimas panaikina suteikiamą garantiją.

6.3. Autorizuotas servisas, gavęs Pirkėjo skundą kartu su laikrodžiu, pirkimo dokumentu bei laikrodžio dokumentais, skundą išnagrinėja bei pateikia atsakymą per 30 dienų nuo skundo gavimo dienos. Bet kokiu atveju, pirmiausiai Pirkėjas privalo pateikti autorizuotam servisui skundą bei pirkimo dokumentą, nurodydamas skundo motyvus, o tik tuomet, autorizuoto serviso atstovui leidus raštu, Pirkėjas pateikia patį laikrodį. Pirkėjui nesilaikius šios nuostatos bei paaiškėjus, jog garantinis aptarnavimas laikrodžiui nesuteikiamas, Pirkėjas privalo savo lėšomis atsiimti laikrodį iš autorizuoto serviso arba sumokėti už jo persiuntimą.

6.4. Garantinis aptarnavimas suteikiamas tik prekėms, įgytoms iš autorizuoto pardavėjo, t.y. internetinės svetainės watchzone.lt.


        7. Papildomos garantinio aptarnavimo sąlygos

7.1. Išlaidas, susidariusias dėl nepagrįsto skundo arba kai dėl Pareiškėjo kaltės Pardavėjas negali įvykdyti garantinių įsipareigojimų, privalo padengti Pareiškėjas.

7.2. Po asmens kreipimosi į Pardavėją dėl garantinės paslaugos suteikimo, nenustačius prekės defektų, dėl kurių parduota prekė tariamai buvo netinkama naudoti pagal jos paskirtį, daiktas grąžinamas Pareiškėjui jo sąskaita apmokant už daikto grąžinimą arba jam daiktą atsiimant iš Pardavėjo.

7.3. Pareiškėjas privalo bendradarbiauti su Pardavėju, teikiant garantines paslaugas, ir tinkamai įvykdyti pagrįstus jo reikalavimus.

7.4. Pareiškėjas privalo neremontuoti daikto pas kitus paslaugų teikėjus ar pardavėjus.

7.5. Jei pareiškėjas turi nusiskundimų, jis turi teisę savo galimai pažeistas teises ginti LR teisės aktais numatyta tvarka, tačiau pirmiausiai dėl netinkamos daiktų kokybės turi raštu informuoti Paradavėją.


        8. Skundų priėmimo sąlygos

8.1. Prekės privalo būti pateiktos Pardavėjui originalioje gamintojo pakuotėje kartu su garantinio aptarnavimo kortele, pirkimo dokumentu bei pilnai sukomplektuotos.

8.2. Prekių pristatymo adresas: UAB “Logistika ir investicijos”, Goštauto g. 8-29, Vilnius.

8.3. Elektroninis paštas: info@watchzone.lt

8.4. Garantinis servisas susisieks su Klientu jo nurodytais kontaktais bei patvirtins pirkimo dokumentą bei skundo gavimo faktą.

8.5. Nepateikus daikto įsigyjimo dokumento, garantija nesuteikiama bei daiktas pareiškėjo lėšomis grąžinamas pareiškėjui. Nustačius, jog laikrodis buvo naudojamas nesilaikant jo naudojimo instrukcijų, pareiškėjas privalo atlyginti servisui garantinio aptarnavimo išlaidas, prieš grąžinant laikrodį pareiškėjui. Nustačius laikrodžio mechanizmo ar gamyklinius defektus, remonto išlaidas apmoka servisas.


        9. Laikrodžių naudojimo instrukcija

9.1. Daugiafunkciniailaikrodžiai 

Norint nustatyti laiką bei datą, atsukite laikrodžio galvutę (pasukimo karūnėlę) prieš laikrodžio rodyklę (taikoma laikrodžiams, turintiems atsparumą vandeniui 10 ATM). Patraukus pasukimo karūnėlę  vieną kartą, galėsite nustatyti mėnesio dieną kalendoriuje, sukdami pasukimo karūnėlę pagal laikrodžio rodyklę. Ištraukus pasukimo karūnėlę į antrąją padėtį, galite nustatyti laiką. Norint nustatyti savaitės dieną kalendoriuje bei 24 valandų paros laiką, sukite pasukimo karūnėlę, kol nustatysite reikiamą poziciją.

9.2Laikrodžiai be datos funkcijos

Norėdami nustatyti laiką, švelniai ištraukite bei pasukite pasukimo karūnėlę. Nustatę reikiamą laiką, įstumkite pasukimo karūnėlę į pradinę padėtį, laikrodis pradės veikti. ĮSPĖJIMAS! Taikoma rankiniams laikrodžiams, turintiems 10 ATM atsparumo vandeniui klasę. Norėdami nustatyti laiką, turite švelniai atsukti arba ištraukti pasukimo karūnėlę ir tuomet nustatomas laikas. Nustatę laiką, karūnėlę prisukite arba įspauskite į pradinę padėtį. Atidžiai patikrinkite, ar pasukimo karūnėlė grąžinta į pradinę padėtį, tai ypač svarbu, siekiant išlaikyti laikrodžio atsparumą vandeniui. 

9.3. Laikrodžiai su kalendoriaus funkcija

9.3.1. Vieno rodmens – norėdami nustatyti datą, švelniai ištraukite pasukimo karūnėlę į pirmąją padėtį (pasukimo karūnėlė yra dviejų padėčių – antroji padėtis naudojama nustatant laiką) bei nustatykite reikiamą dieną. Nustatę datą, įstumkite pasukimo karūnėlę į pradinę padėtį, laikrodis pradės veikti.

9.3.2. Dviejų rodmenų – papildomai pridėta savaitės dienos funkcija. Siekdami nustatyti datą, atlikite punkte a) nurodytus veiksmus. Siekdami nustatyti savaitės dieną, švelniai ištraukite pasukimo karūnėlę į antrąją padėtį ir sukite pasukimo karūnėlę kartu su laikrodžio laiko rodyklėmis, savaitės diena turėtų keistis kartu sukant laikrodžio rodykles, kol nustatysite reikiamą savaitės dieną bei laiką. Baigę nustatymus, grąžinkite pasukimo karūnėlę į pradinę padėtį.


        10. Klientų aptarnavimas

10.1. Jei turite papildomų klausimų, apsilankykite „Kontaktai“ skiltyje, esančioje mūsų internetiniame puslapyje www.watchzone.lt arba susisiekite su mumis telefonu:  +370 686 85344 (9:00 – 18:00 val.);

10.2. taip pat el. paštu : info@watchzone.lt.


        11. Kita informacija

11.1. Galite archyvuoti savo užsakymo informaciją, atsisiųsdami taisykles ir išsaugodami užsakymo suvestinės informaciją paskutiniame savo pateikto užsakymo puslapyje, naudojant pasirinktį "Išsaugoti kaip" savo žiniatinklio naršyklėje. Taip pat galite palaukti užsakymo patvirtinimo, kurį išsiųsime Jums el. paštu, atlikę užsakymo administravimo procedūrą pagal Jūsų pateiktą adresą.